Wednesday, July 14, 2010

Pengenalan kepada 4 Kitab Sunan (Siri Sunan Ibn Majah)ü Nama: Muhammad bin Yazid bin Mâjah al Qazwînî.

- Majah adalah laqab atau gelaran daripada ayah Muhammad (Imam Ibn Majah)

ü Umur:

- 209 H sehingga tanggal 21 Ramadlan 273 H (64 tahun)

ü Rihlah (perantauan) Imam Ibn Majah:

1. Khurasan; Naisabur dan yang lainnya

2. Ar Ray

3. Iraq; Baghdad, Kufah, Wasith dan Bashrah

4. Hijaz; Makkah dan Madinah

5. Syam; Damasqus dan Himsh

6. Mesir

ü Guru-guru; Shaikh Ali Muhammad al-Tolafasi, selepas kematian gurunya barulah beliau merantau (awal 20-an). Merantau ke seluruh tempat yang mempunyai guru-guru hadis (Kufah –Abu Bakar As-Syaibah, Basrah, Syam, Hijjaz, Mesir etc.).

ü Antara gurunya yang terkenal:

1. 'Ali bin Muhammad ath Thanâfusî

2. Jabbarah bin AL Mughallas

3. Mush'ab bin 'Abdullah az Zubair

4. Suwaid bin Sa'îd

5. Ramai lagi.

ü Antara muridnya yang terkenal:

- Murid-muridnya yang terkenal; Muhammad Abul Hasan Ali Bin Abdullah Al-Qathan, anak murid yang mencatat dan memasukkan sekali hadis beliau dalam kitab tetapi diberitahu hadis-hadis tersebut.

1. Muhammad bin 'Isa al Abharî

2. Abu Thayyib Ahmad al Baghdadî

3. Sulaiman bin Yazid al Fami

4. Ramai lagi.

ü Beliau juga ulamak tafsir; Kitab Tafsir Ibn Majah ada disebut oleh Ibn Katsir dalam al-Bidayah wan Nihayah sebagai kitab yang besar (terdapat banyak jilid), tetapi hilang ditelan zaman.

ü Pujian terhadap personaliti dan kitab ini

- Imam Abu Ya’la al-Kholili (bidang naqad hadis) ; Imam Ibn Majah Tsiqatun, Muttafaqun’alaih ila immamun hadis (disepakati ilmu dan kepakarannya dalam bidang hadis

- Imam Az-Zahabi dalam Siyar ‘alam an-Nubala memberi komen tentang Ibn Majah ; “Luas ilmunya”

ü Nama bagi Sunan Ibn Majah

- Sunan al-Mustosfa Li Ibn Majah (nama yang diberikan oleh orang selepas zamannya-tidak disetujui ramai kerana Ibn Majah tidak bicara tentang tahuk ini), atau “as-Sunan”,dinisbahkan kepada sunan ibn majah apabila sudah ada sunan-sunan lain.

ü Shaikh Mustafa Az-Zomi, kitab yang telah ditahqiqkan menggunakan kitab asal (sunan Ibn Majah), tahqiq oleh ulamak lain seperti Shaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi.

ü Metodologi penyusunan kitab

- Sunanan kitab; 37 kitab besar dan 1515 bab (berkaitan fekah dan bukan fekah), kitab pertama ialah al-Muqaddimah; menyebut semua hadis-hadis tentang kepentingan sunah (e.g Ittiba’ li rasul) tidak ada dalam sunan-sunan lain, hakikatnya inilah cara yang terbaik, (kata Prof Hatim).

- Pembahagian bab ; apabila hadis yang terakhir disebut dan diakhiri dengan bab sifatul jannah. “Setiap daripada kebaikan ada dua tempat, satu tempat di syurga dan satu tempat di neraka, sekiranya mati seseorang itu dan masuk dalam neraka akan diwarisi tempatnya oleh ahli syurga”, rujuk al-Mukminum ayat 13.

- Antara sebab sifautl jannah diletak sebab sebagai hadis terakhir ialah selepas mengikut sunnah akan diberikan ganjaran syurga pada akhirnya.

- Bilangan hadis dalam kitab as-sunannya, 4341 hadis, daripadanya 3002 hadis sudah ada dalam kitab-kitab lain, ada yang disebut daripada turuq yang lain. 1339 adalah hadis yang telah ditambah, tambahan daripada kitab-kitab yang 5. 1339 hadis ini setelah ditahqiq, 428 adalah hadis sahih dan 119 hadis adalah hasan, 613 hadis dhoif dan yang lain 97 hadis adalah dhoif jiddan,syaz dan mungkar (penilaian oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi).

ü Mengapa Sunan Ibn Majah dikategori dalam Sunan Sittah manakala yang lain seperti Muwatta’ Imam Malik atau Sunan Darimi dan Sunan lain tidak?

- Muwatta’; tiada hadis yang lain atau berbeza kerana hadis-hadis di dalamnya telah termuat dalam 5 kitab yang lain, tiada sesuatu yang baru. Begitu juga dengan yang lain.

- Tetapi Muwatta’, Sunan Darimi dan yang lain diiktiraf apabila disebut Kutubus Tis’ah yakni; Sunan yang 6, Musnad Ahmad, Muwatta’ dan Sunan Ad-Darimi.

ü Shaikh Mustafa al-‘Azomi; dalam ‘Methodology of Hadith’menyatakan bahawa adalah tidak penting sama ada mahu dikategorikan ke dalam salah satu daripada sunan sittah atau tidak, tetapi yang penting cara hadis-hadis di dalamnya direkodkan, kerana ada hadis-hadis di dalam Sunan Ibn Majah yang direkod menggunakan metod Bukhari dan Muslim (ketat dalam penilaian perawi).

ü Sifat Sunan Ibn Majah:

- Ibn Majah menakalkan hadis-hadis melibatkan perkara furu’ tentang fekah, situasi ulamak fekah yang memerlukan dalil terhadap apa yang dibincangkan, hadis-hadis yang mahsyur pada masa itu, masa’il furu’. Berbeza dengan Imam Abu Daud yang hanya mengambil hadis-hadis yang usul. Justeru Imam Ibn Katsir memujinya kerana memasukkan hadis-hadis yang furu’, hatta dimasukkan hadis-hadis dhoif adalah kerana beliau mengguna semua kaedah kategori hadis hatta kategori perawi yang di peringkat ke-5 yang mana periwayat dikenali sebagai lemah ingatan, akhlak yang boleh dipertikaikan dan tidak selalu bersama Shaikh dalam mendulang hadis-hadis (semestinya berbeza dengan metodologi penerimaan Imam Bukhari yang hanya mengambil perawi yang di peringkat pertama sahaja).

- Niat beliau hanyalah untuk mengumpul hadis dan para ulamak bersangka baik bahawa beliau sengaja memasukkan semua supaya generasi seterusnya yang memberikan komen tentang status hadis yang dimasukkan ke dalam sunannya.

- Imam Az-Zahabi merekod pujian Imam Abu Zur’ah yang juga memuji Sunan Ibn Majah dengan menyatakan bahawa cukup sunan ini dan akan ditolak kitab-kitab hadis sebelumnya (kerana kehebatan Sunan tersebut). Kata beliau selanjutnya: "(Ibnu Majah) adalah seorang hafizh yang agung, hujjah dan ahli tafsir."

- Rujukan bagi bacaan lanjut; Manhaj Sunan Ibn Majah oleh Prof Hatim As-SharifBersambung....(Siri Seterusnya Sunan Tirmidzi)


No comments: