Wednesday, December 30, 2009

Elemen Al-gharar Dalam Transaksi Umat Islam: Pandangan Fiqhi


Al-gharar menurut bahasa diertikan sebagai kekurangan, bahaya, kecenderungan yang mengarah kepada ketidakjelasan. Manakala dari sudut istilah pula al-gharar adalah sesuatu yang telah ditutup akibatnya atau tidak diketahui. Ada juga para ulamak fekah yang mendefinisikan dari sudut istilah sebagai sesuatu yang tidak diketahui hasilnya.

Penipuan atau ketidakjelasan (al-gharar) ini boleh berlaku dalam pelbagai permasalahan. Antara bukti pengharaman ketidakjelasan (al-gharar) ini daripada hadis yang bermaksud:

“Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wa Sallam melarang daripada berjual beli dengan kewujudan ketidakjelasan (al-gharar)” (Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim,kitab al-buyu’ bab terbatalnya transaksi al-Hashah dan seluruh jual-beli yang mengandungi unsur gharar, no. 1513)


Jenis-jenis ketidakjelasan (al-gharar)

Ketidakjelasan (al-gharar) boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu:

  1. Ketidakjelasan yang kecil atau ringan (al-gharar yasir)

Diberi keringanan untuk ketidakjelasan yang kecil atau ringan (al-gharar yasir) yang sememangnya sukar untuk dielakkan dalam beberapa situasi. Contohnya:

  • Membeli buah yang tertutup seperti durian, delima, pala, buah badam dan semisalnya.

  • Membeli rumah bersama dengan perabotnya.

  • Membeli radio yang berada di dalam kotak dan sebagainya.


  1. Ketidakjelasan yang besar (al-gharar fahish)

Jika ketidakjelasan yang besar (al-gharar fahish) berlaku di dalam sesuatu akad atau transaksi jual beli maka ianya akan menjadi akad atau transaksi yang bermasalah daripada sudut syarak. Hikmah hukum ini adalah bertujuan untuk menjaga keredhaan kedua-dua belah pihak yang berkontrak. Ketidakjelasan yang besar (al-gharar fahish) ini boleh berlaku dalam beberapa faktor antaranya apabila ketidakjelasana berlaku dalam:

1.Bentuk, kuantiti, berat dan jumlah

2. Masa penghantaran

3. Nilai harga dan metod bayaran

4.Kesamaran dalam pemilikan dan kapasiti pemilikan aset

Ketidakjelasan (al-gharar) masa kini

Beberapa jenis ketidakjelasan besar (al-gharar fahish) banyak berlaku dalam kes jual-beli. Ini dibincangkan secara meluas ahli fekah, bahkan Imam al-Bukhari meletakkan bab khusus di dalam Sahihnya dengan tajuk seperti transaksi Habl al-Habalah (jual beli janin yang masih di dalam kandungan haiwan), di bawah topik ini beliau mendatangkan beberapa hadis seperti topik “Mulamasah” (jual beli secara sentuhan), “Munamadhah” (bertukaran barangan tanpa pemeriksaan). Walaubagaimanapun, apa yang ingin penulis ketengahkan ialah kewujudan gharar ini dalam keadaan semasa. Antaranya yang melibatkan beberapa hal yang selalu kita lalui tanpa sedar ketika bertransaksi :

  1. Restoran (Kedai Makan)

Apabila sesetengah restoran tidak memiliki menu dan tanda harga. Jika ada menu sekalipun ianya tidak disertakan dengan tanda harga, hanya gambar makanan atau minuman sahaja yang ditunjukkan. Pelanggan akan dipesan terlebih dahulu sebelum mengetahui harga makanan atau minuman. Kesannya, ada pelangan yang terkejut dengan harga yang dikenakan dan terpaksa membayar juga harga tersebut kerana telahpun selesai menikmati hidangan. Hal ini terjadi disebabkan berlakunya ketidakjelasan (al-gharar) apabila pihak restoran tidak menyertakan harga sebenar sehingga menyebabkan keadaan ini melibatkan jahalah dan ketidakjelasan besar (al-gharar fahish).

Jika pihak restoran menganggap orang ramai sedia maklum dengan harga tersebut ianya masih tidak dapat menghilangkan elemen jahalah tersebut. Pelanggan juga pada awalnya berhak untuk mengajukan soalan kepada pihak restoran sebelum meneruskan akad atau transaksi untuk mengelak daripada berlakunya kedua-dua perkara iaitu elemn jahalah dan ketidakjelasan besar (al-gharar fahish). Tetapi itulah kebiasaan amalan kedua-dua belah pihak yang berakad.

Justeru untuk mengelakkan daripada perkara ini berlaku antara perkara yang boleh dilakukan ialah:

  1. Pihak restoran menyatakan harga jualan sebelum rungdingan bermula, jika pihak restoran tidak memberitahu maka pelanggan berhak untuk bertanyakan soalan tentang harga jualan pihak restoran.

  2. Setiap menu yang ingin dipesan terlebih dahulu diketahui oleh kedua-dua belah pihak untuk mengelakkan ketidak puasan hati atau salah faham berlaku antara kedua-dua belah pihak yang terlibat di dalam akad dan transaksi. Ini dapat menyedarkan pelanggan tentang hak mereka iaitu hak untuk mengetahui dan hak memilih.

  1. Pertandingan

Dalam masa kini banyak dipromosikan pertandingan menggunakan Khidmat Pesanan Ringkas (SMS) melalui radio, televisyen mahupun internet. Telah banyak fatwa dikeluarkan berkenaan fatwa pengharaman terlibat dalam sistem pesanan ringkas yang melibatkan unsur ketidakjelasan (gharar) dan judi (maysir). Perkara ini jarang difahami oleh peserta kerana ianya tidak melibatkan duit, tetapi secara tidak langsung ianya melibatkan duit apabila kredit di dalam telefon bimbit pastinya akan berkurangan dengan setiap kali penghantara SMS tersebut. Justeru ia melibatkan duit hasil daripada kredit yang berada di dalam telefon bimbit tersebut.Secara umumnya unsur ketidakjelasan (gharar) dan judi (maysir) ini berlaku apabila:

a) Peserta yang memasuki pertandingan itu tidak membayar wang ringgit tetapi ianya ditolak daripada jumlah kredit yang berada di dalam telefon bimbitnya (tetap melibatkan wang ringgit). Dan peserta mempertaruhkan nasibnya untuk memenangi pertandingan itu. Apatah lagi harga SMS yang dikenakan kepada para peserta melebihi kadar harga biasa sehingga dua, tiga atau berkali-kali ganda.

b) Hadiah pertandingan itu disediakan daripada hasil yuran penyertaan yang dikenakan oleh penganjur pertandingan kepada peserta yang memasuki pertandingan tersebut. Ianya tetap sama jika para penganjur membeli hadiah itu terlebih dahulu kemudian baru mengambil wang daripada jumlah yuran penyertaan untuk mengganti balik wang yang telah didahulukannya untuk membeli hadiah pertandingan.

c) Hal ini bukan sahaja berlaku kepada pengguna telefon bimbit tetapi juga kepada mereka yang menggunkan telefon biasa. Apabila pangilan dibuat, contohnya melalui telefon rumah, mereka yang membuat panggilan tidak mengetahui kadar harga yang dikenakan kepada mereka sehingglah bil telefon diserahkan kepada mereka pada hujung bulan. Kadar harga yang dikenakan kepada para peserta dalam pertandingan jenis ini selalunya berbeza-beza.

Oleh itu pertandingan yang menawarkan hadiah ini mestilah dikenal pasti latar belakangnya untuk mengelak kita daripada terjerumus dalam elemen ketidakjelasan (gharar) dan juga judi (maysir) yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sesuatu pertandingan hendaklah jelas matlamat dan tujuannya, tidak melibatkan perkara-perkara yang haram dan melalaikan para peserta sehingga meninggalkan perkara-perkara wajib dan juga dilaksanakan bersesuaian dengan kaedah syarak. Berkenaan hadiah pertandingan yang dibolehkan akan diterangkan lebih terperinci di dalam topik hadiah undian.

  1. Perundingan

Ketidakjelasan (gharar) juga boleh berlaku pada apa-apa perundingan yang melibatkan ketidakjelasan (gharar) dalam harga atau kos yang dikenakan apabila seseorang itu membuat perundingan atas sebab-sebab tertentu. Kos perundingan atau consultation fee ini selalunya dikenakan oleh doktor, perunding motivasi, peguam, kaunselor, pakar psikatrik, perancang kewangan dan sebagainya atas sebab rundingan yang dibuat.

Sebagai contoh jika berjumpa untuk tujuan rundingan, harga atau kos rundingan itu selalunya diberitahu selepas selesai membuat rundingan, mereka yang memilih untuk berunding kebanyakannya tidak mempunyai pengetahuan tentang kadar harga sebenar. Ini boleh menyebabkan pelanggan rasa tertipu jika harganya adalah di luar jangkaan pelanggan tersebut kerana tidak dimaklumi pada peringkat awal. Baik ianya melibatkan kos rundingan mahupun kos ubat-ubatan, sewajarnya pelanggan diberitahu lebih awal supaya pelanggan mempunyai pilihan untuk meneruskan transaksi atau kontrak berunding atau membatalkan hasrat mereka lebih awal.

Maka semestinya adalah lebih baik dari sudut syarak jika mereka yang terlibat dalam apa-apa rundingan meletakkan harga atau kosnya terlebih dadulu dari segi minit,jam dan sebagainya untuk mengelak elemen ketidakjelasan (gharar).

Di atas hanyalah beberapa contoh umum yang diambil walhal contoh dalam transaksi masa kini banyak. Justeru, ketidak pekaan masyarakat kini dalam ilmu muamalah menyebabkan ramai di antara kita terlepas pandang amaran dan garis panduan yang telah Islam letakkan dalam bermuamalah atau bertransaksi. Maka perlulah para pembaca meningati bahawasanya terlibat dalam transaksi gharar adalah satu dosa yang perlu dielakkan. Tidaklah larangan itu dijadikan sebagai garis panduan melainkan untuk menjaga kemaslahatan semua pihak yang ingin bersama dalam mengikat janji mereka di dalam transaksi.

Wallahu’allam.

Ibn Yusof

30 December 2009 / 12 Muharram 1431

9.14 a.m

www.ibnyusof.blogspot.com

Friday, December 18, 2009

The significance of Hijrah in Economics

A RELIGION contains within itself entirely all that it needs for its later growth and development. The ‘Hijrah’—migration of Rasulullah s.a.w. and those of his Sahabah r. a. who were ‘the first to lead the way’ from Makkah to Madinah in order to settle down there—was not only an important event but a turning point in the history of Islam which greatly contributed to the progress and generation of Islamic heritage.


In the eyes of the Muslims, the birth of Rasulullah s.a.w. and the beginning of the revelation of the Noble Quran were two events of singular importance but Rasulullah s.a.w. did not acknowledge either of them as the commencing epochs in the Islamic era. The migration of a number of Sahabah r.a. to Abyssinia, too, was not regarded as a milestone of such magnitude.Thus, after Rasulullah s.a.w. having signified the beginning of the calendrical reckoning from Hijrah, the second Khalifah, Sayyidina Umar r.a. made it compulsory for the dates to be inscribed on all official correspondence.[1]


Those who believe and migrate and strive in the Way of Allah can expect Allah’s mercy. Allah is Ever-Forgiving, Most Merciful. (Al-Baqarah 2:218)


Basically the Hijrah institutionalized three important aspects of life: social, economic and political.In the economic aspect we could see that after Hijrah, trade came into contact with agriculture and artisanship resulting in an economic revolution for the place. The Muhaajirs having been taught and reformed by Rasulullah s.a.w. himself for nearly 13 years, were not carefree and irresponsible but God-fearing and righteous. The Ansars helped the Muhaajirs to the extent of being ready to divide all their belonging between themselves and the Muhaajirs. But the Muhaajirs were not prepared to accept a status of mere idle dependants and adopted ways to earn righteously for their own selves.Those who were already settled in the abode, and in faith, before they came, love those who have migrated to them and do not find in their hearts any need for what they have been given and prefer them to themselves even if they themselves are needy. It is the people who are safe-guarded from the avarice of their own selves who are successful. (59:9)


Initially, the Muhaajirs worked as laborers in the fields and gardens and construction works. Later they, being traders, started small commercial activities which brought them into an economic competition with the Jews of Madinah. One aspect of the economic revolution was that the Muhaajir traders paid the right price to the growers for their produce since Rasulullah s.a.w. had forbidden the practice of acquiring products on reduced prices in return of loans given to the artisans or to the cultivators.


The Hijrah made the Muslims masters of their internal affairs, external relations and matters relating to war and peace. There was great understanding among the Muslims, for instance, in case a difference occurred between the Muslims and non-Muslims, the final decision was to be made by the Rasulullah s.a.w. This showed that an autonomous Muslim setup was coming into existence. This was a beginning of a city-state which, within a period of ten years, expanded so as to encompass the entire Arabian peninsula. It is thus evident that the event of Hijrah turned a few hundred persons into a highly successful society. The expansion of Muslim dominations during the following centuries is a historical record. All this was possible due to the shaping of events as the result of Hijrah.“The forerunners–the first of the Migrants (Muhajirun) and the Supporters (Ansar)–and those who have followed them in doing good: Allah is pleased with them and they are pleased with Him. He has prepared Gardens for them with rivers flowing under them, remaining in them timelessly, for ever and ever. That is the great victory. (At-Taubah 9:100)
[1] Saifur Rahman al-Mubarakpuri, Ar-Raheeq Al-Makhtum (The Sealed Nectar): Memoirs of the Noble Prophet (pbuh), Issam Diab, trans. (Dar-us-Salam Publishers)

Ibn Yusof

19 December 2009/2 Muharram 1431

2.54 p.m

www.ibnyusof.blogspot.com